Dobrzyca

Regulamin Centrum Kształcenia

 

REGULAMIN CENTRUM KSZTAŁCENIA

 

§1

Postanowienia ogólne

 

1. Centrum Kształcenia na odległość (CK) jest ośrodkiem zlokalizowanym na terenie wiejskim, pełniącym rolę oświatowo-kulturalną, wyposażonym w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu zapewniający korzystającym możliwość kształcenia ustawicznego w formie on-line.

2. Z usług Centrum Kształcenia może korzystać każda osoba zamieszkująca teren wiejski zainteresowana  korzystaniem z zasobów CK w celu m.in.: zdobywania, podnoszenia i uzupełnienia wiedzy, umiejętności i kwalifikacji, uzyskania dostępu do dóbr kultury przez Internet.

3. Centrum Kształcenia czynne jest w godzinach:

poniedziałek   14.00 – 20.00

wtorek            14.00 – 20.00

środa              14.00 – 20.00

czwartek        14.30 – 20.30

piątek            14.00 – 20.00

sobota             8.00 – 13.00

niedziela         nieczynne

4. Korzystanie z usług Centrum Kształcenia może odbywać się wyłącznie pod opieką pracownika obsługi CK.

5. Osoba korzystająca po raz pierwszy z zasobów CK zobowiązana jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego CK. Każdorazowe korzystanie z zasobów  jest rejestrowane w bazie danych CK.

6. Pracownik obsługi CK ma prawo odmówić korzystania z zasobów CK osobie, w stosunku do której zachodzi przypuszczenie, że znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

7. Osoba korzystająca z zasobów CK:

– nie może zachowywać się w sposób utrudniający innym użytkownikom korzystanie z zasobów Centrum,

– każdorazowo zobowiązana jest do zachowania czystości i porządku na stanowisku komputerowym oraz do pozostawiania stanowiska w stanie niepogorszonym,

– ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z niewłaściwego lub nieuprawnionego użytkowania sprzętu będącego wyposażeniem CK, do wysokości poniesionej szkody.

 

§2

Wykorzystanie sprzętu i oprogramowania

 

1. Komputer CK można włączać tylko i wyłącznie po uzyskaniu zgody pracownika obsługi.

2. Do administrowania siecią w Centrum Kształcenia uprawniony jest wyłącznie pracownik obsługi.

3. Pracownik obsługi przydziela każdemu użytkownikowi prawa do konkretnych zasobów lokalnej sieci komputerowej i konto użytkownika. Niedopuszczalne są działania, mające na celu uzyskanie nieupoważnionego dostępu do zasobów sieci.

4. Korzystający z pracowni mają prawo używać wyłącznie własnych kont w sieci komputerowej.

5. Zabrania się:

– wszelkich form zachowań, które mogą prowadzić do zakłócenia działania lub uszkodzenia sprzętu i nieprawidłowego działania oprogramowania oraz korzystania z oprogramowania mającego na celu utrudnienie pracy w systemie sieciowym lub naruszenie jego zabezpieczeń,

– instalowania jakiegokolwiek oprogramowania na dyskach komputerów stanowiących wyposażenie Centrum Kształcenia, bez zgody pracownika obsługi

– przechowywania na komputerach stanowiących wyposażenie Centrum Kształcenia wszelkich plików zawierających treści sprzeczne z prawem i normami etycznymi, a także stanowiących potencjalne zagrożenie dla sprzętu komputerowego, oprogramowania i zgromadzonych danych (np. wirusów komputerowych),

– dokonywania przez użytkowników Centrum jakichkolwiek napraw, konfiguracji sprzętu, samowolnego manipulowania sprzętem (rozłączania przewodów, odłączania klawiatur, monitorów, myszy, rozkręcania jednostek centralnych itd.),

– tworzenia oraz uruchamiania programów wirusowych, niszczących zasoby programowe i sprzętowe komputera,

– samowolnego używania w Centrum własnych nośników danych bez ich sprawdzenia programem antywirusowym; każdorazowe użycie własnego nośnika danych wymaga zgody pracownika obsługi,

– dokonywania jakichkolwiek operacji dyskowych (zmian w strukturze zbiorów i katalogów) bez zgody pracownika obsługi,

– spożywania posiłków i napojów na terenie Centrum Kształcenia,

– przechowywania materiałów łatwopalnych, magnesów, metali namagnesowanych, w tym także noszenia biżuterii magnetycznej.

6. Wszelkie nieprawidłowe działania, awarie i uszkodzenia sprzętu stanowiącego wyposażenie Centrum Kształcenia, a także instalacji, w tym w szczególności uszkodzenia izolacji kabli elektrycznych, należy bezzwłocznie zgłaszać pracownikowi obsługi.

 

§3

Postanowienia końcowe

 

Nieprzestrzeganie przez osobę korzystającą z zasobów CK niniejszego regulaminu oraz poleceń pracowników obsługi jest podstawą do zawieszenia w prawach użytkownika.

Wkrótce w Dobrzycy

  • Events are coming soon, stay tuned!

Archiwum Wiadomości

Podążaj za nami!

Nie zapomnij polubić nas na Facebook. Znajdziesz tam dużo więcej!