Dobrzyca

Regulamin Klubu „SENIOR+”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 • 1
 1. Klub „Senior+” został utworzony w strukturze Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy.
 2. Klub swoją działalnością opiera na niniejszym regulaminie.
 3. Klub nie posiada osobowości prawnej.
 4. Klub „Senior+” zlokalizowany jest w Dobrzycy, ul. Koźmińska 10 przy Gminnym Centrum Kultury.
 5. Klub „Senior+” czynny jest w zależności od potrzeb.
 6. Klub swoją działalnością obejmuje teren gminy Dobrzyca.
 7. Opiekę nad Klubem sprawuje Koordynator wyznaczony przez Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy.
 8. Do Klubu seniora mogą być przyjęci:
  • osoby powyżej 60 roku życia
  • seniorzy z terenu gminy Dobrzyca
 1. Przynależność do Klubu jest oparta o zasadę dobrowolności.
 2. Warunkiem członkostwa w Klubie „Senior+” jest wypełnienie i dostarczenie deklaracji uczestnictwa.
 3. Członkostwo jest nieodpłatne.
 4. Klub liczy 40 miejsc.

 

Rozdział II
Cele i ich realizacja

 • 2

Celem Klubu jest:

 1. Aktywowanie środowiska seniorów do wspólnego i zorganizowanego spędzania czasu wolnego.
 2. Organizowanie dla członków Klubu życia towarzyskiego, w tym spotkań, odczytów, wycieczek, imprez kulturalnych itp.
 3. Organizowanie grup zainteresowań o tematyce zawodowej, kulturalnej, sportowej, itp.
 4. Nawiązywanie kontaktów z innymi Klubami Seniora.
 5. Wspieranie rozwoju zainteresowań członków Klubu.
 6. Wspieranie inicjatyw umożliwiających aktywny udział seniorów w życiu ich otoczenia.
 7. Realizacja podjętych inicjatyw.
 8. Działanie na rzecz zwiększenia udziału i aktywności seniorów w życiu społecznym.
 9. Integracja społeczna seniorów z różnych środowisk, różnego pochodzenia i narodowości.
 10. Promocja działalności Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy.
 • 3

Klub realizuje swoje cele poprzez:

 1. Rozpoznawanie potrzeb i rozwijanie zainteresowań środowiska seniorów.
 2. Organizowanie spotkań tematycznych.
 3. Organizowanie wycieczek krajoznawczych.
 4. Organizowanie wycieczek kulturoznawczych.
 5. Organizowanie imprez okolicznościowych.
 6. Organizowanie różnego rodzaju grup zainteresowań.
 7. Współpracę z Gminnym Centrum Kultury w Dobrzycy.
 8. Inną działalność dla realizacji celów Klubu.
 • 4

Zadania realizowane przez Klub Seniora mają na celu:

 1. Polepszenie sprawności manualnej i ruchowej osób starszych.
 2. Dowartościowanie i wzrost samooceny ludzi starszych.
 3. Nabywanie wiedzy ogólnej (zajęcia biblioteczne, zajęcia komputerowe).
 4. Integrację osób starszych ze środowiskiem i najbliższym otoczeniem.
 5. Promowanie wiedzy o regionie i kulturze przez seniorów.
 6. Budowanie więzi międzypokoleniowej.
 7. Wymiana doświadczeń i zainteresowań międzypokoleniowych.
 8. Koordynator sporządza roczny plan pracy Klubu w porozumieniu z jego członkami.
 9. Miesięczne plany zajęć wywieszane są w siedzibie Klubu oraz zamieszczane na stronie.

 

Rozdział III
Organizacja

 • 5
 1. Raz na cztery lata członkowie Klubu wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
 2. Dni i godziny zajęć ustalane są przez członków Klubu w porozumieniu z Dyrektorem Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy.
 • 6

Dokumentację Klubu stanowią:

 1. Deklaracja o przystąpieniu i wystąpieniu z Klubu.
 2. Plany pracy Klubu i sposoby ich realizacji.
 3. Sprawozdania z działalności Klubu.
 4. Dokumentacja z organizowanych seminariów, konferencji, narad, spotkań itp.
 5. Dokumentację przechowuje się w siedzibie Klubu.

 

Rozdział IV
Finanse

 • 7

Klub w swojej działalności finansowej może korzystać z:

 1. Dofinansowania ze źródeł zewnętrznych /dotacje, darowizny itp./
 2. Dotacje z instytucji państwowych i osób prywatnych.
 3. Dotacje z funduszy unijnych.

 

Rozdział V
Prawa i obowiązki członków Klubu „Senior+”

 • 8

Klub jest organizacją zrzeszającą seniorów z terenu gminy Dobrzyca oraz inne osoby zainteresowane działalnością Klubu, które:

 1. Złożyły prawidłowo wypełnioną deklarację członkowską do Klubu.
 2. Zapoznały się z treścią regulaminu Klubu.
 3. Zadeklarowały przestrzeganie postanowień regulaminu Klubu oraz zadeklarowały aktywne uczestnictwo w działaniach Klubu.

Do obowiązków członków Klubu należy:

 1. Przestrzeganie regulaminu placówki.
 2. Przestrzeganie bezpieczeństwa innych osób przebywających w Klubie.
 3. Poszanowanie godności osobistej członków Klubu i pracowników.
 4. Dbałość i poszanowanie sprzętów oraz przedmiotów stanowiących wyposażenie placówki.
 5. Kulturalne i zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami i normami zachowanie się wobec członków Klubu i pracowników.
 6. Godne reprezentowanie Klubu.

Do praw członków Klubu należy:

 1. Poszanowanie swoich praw i godności osobistej,
 2. Wolność słowa, przekonań i wyznania.
 3. Rozwijanie własnych zainteresowań.
 4. Korzystanie z wyposażenia Klubu.
 5. Uczestnictwo w imprezach oraz wycieczkach.
 6. Pomoc w rozwiązywaniu problemów i konfliktów w grupie.
 7. Uzyskanie pełnej informacji o działalności Klubu.

Członkostwo w Klubie wygasa z chwilą:

 1. Wystąpienia z Klubu na własną pisemną prośbę.
 2. Śmierci członka.
 3. Skreślenia z listy członków w wyniku działania na szkodę Klubu lub Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy oraz nie przestrzeganie regulaminu.
 4. O skreśleniu z listy członków decyduje Przewodniczący Klubu w porozumieniu z Dyrektorem Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy.

 

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

 • 9
 1. Zmiany regulaminu Klubu „Senior+” mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustaleń.
 2. Niniejszy regulamin wymaga zaopiniowania przez Burmistrza Gminy Dobrzyca.
 3. Rozwiązanie Klubu może nastąpić na wniosek Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy.

 

maj 2023
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Archiwum