Dobrzyca

REGULAMIN KLUBU Senior

REGULAMIN KLUBU „SENIOR+”
PRZY GMINNYM CENTRUM KULTURY W DOBRZYCY

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 • 1
 1. Klub „Senior+” został utworzony w strukturze Gminnego Centrum Kultury
  w Dobrzycy.
 2. Klub swoją działalnością opiera na niniejszym regulaminie.
 3. Klub nie posiada osobowości prawnej.
 4. Klub „Senior+” zlokalizowany jest w Dobrzycy, ul. Koźmińska 10 przy Gminnym Centrum Kultury.
 5. Klub „Senior+” czynny jest w zależności od potrzeb.
 6. Klub swoją działalnością obejmuje teren gminy Dobrzyca.
 7. Opiekę nad Klubem sprawuje Koordynator wyznaczony przez Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy.
 8. Do Klubu seniora mogą być przyjęci:

–  osoby powyżej 60 roku życia,

– seniorzy z terenu gminy Dobrzyca.

 1. Przynależność do Klubu jest oparta o zasadę dobrowolności.
 2. Warunkiem członkostwa w Klubie „Senior+” jest wypełnienie i dostarczenie deklaracji uczestnictwa.
 3. Członkostwo jest nieodpłatne.
 4. Klub liczy 40 miejsc.

 

Rozdział II
Cele i ich realizacja

 • 2

Celem Klubu jest:

 1. Aktywowanie środowiska seniorów do wspólnego i zorganizowanego spędzania czasu wolnego,
 2. Organizowanie dla członków Klubu życia towarzyskiego, w tym spotkań, odczytów, wycieczek, imprez kulturalnych itp.,
 3. Organizowanie grup zainteresowań o tematyce zawodowej, kulturalnej, sportowej, itp.,
 4. Nawiązywanie kontaktów z innymi Klubami Seniora,
 5. Wspieranie rozwoju zainteresowań członków Klubu,
 6. Wspieranie inicjatyw umożliwiających aktywny udział seniorów w życiu ich otoczenia,
 7. Realizacja podjętych inicjatyw,
 8. Działanie na rzecz zwiększenia udziału i aktywności seniorów w życiu społecznym,
 9. Integracja społeczna seniorów z różnych środowisk, różnego pochodzenia
  i narodowości,
 10. Promocja działalności Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy.

 

 • 3

Klub realizuje swoje cele poprzez:

 1. Rozpoznawanie potrzeb i rozwijanie zainteresowań środowiska seniorów.
 2. Organizowanie spotkań tematycznych.
 3. Organizowanie wycieczek krajoznawczych.
 4. Organizowanie wycieczek kulturoznawczych.
 5. Organizowanie imprez okolicznościowych.
 6. Organizowanie różnego rodzaju grup zainteresowań.
 7. Współpracę z Gminnym Centrum Kultury w Dobrzycy.
 8. Inną działalność dla realizacji celów Klubu.

 

 • 4
 1. Zadania realizowane przez Klub Seniora mają na celu:
 2. polepszenie sprawności manualnej i ruchowej osób starszych,
 3. dowartościowanie i wzrost samooceny ludzi starszych,
 4. nabywanie wiedzy ogólnej (zajęcia biblioteczne, zajęcia komputerowe),
 5. integrację osób starszych ze środowiskiem i najbliższym otoczeniem,
 6. promowanie wiedzy o regionie i kulturze przez seniorów,
 7. budowanie więzi międzypokoleniowej,
 8. wymiana doświadczeń i zainteresowań międzypokoleniowych.
 9. Koordynator sporządza roczny plan pracy Klubu w porozumieniu z jego członkami.
 10. Miesięczne plany zajęć wywieszane są w siedzibie Klubu oraz zamieszczane na stronie

 

Rozdział III
Organizacja

 • 5
 1. Raz na cztery lata członkowie Klubu wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
 2. Dni i godziny zajęć ustalane są przez członków Klubu w porozumieniu
  z Koordynatorem Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy.

 

 • 6
 1. Dokumentację Klubu stanowią:
 2. deklaracja o przystąpieniu i wystąpieniu z Klubu,
 3. plany pracy Klubu i sposoby ich realizacji,
 4. sprawozdania z działalności Klubu,
 5. dokumentacja z organizowanych seminariów, konferencji, narad, spotkań itp.
 6. Dokumentację przechowuje się w siedzibie Klubu.

 

Rozdział IV
Finanse

 • 7

Klub w swojej działalności finansowej może korzystać z:

 1. dofinansowania ze źródeł zewnętrznych /dotacje, darowizny itp./
 2. dotacje z instytucji państwowych i osób prywatnych,
 3. dotacje z funduszy unijnych.

 

Rozdział V
Prawa i obowiązki członków Klubu „Senior+”

 • 8
 1. Klub jest organizacją zrzeszającą seniorów z terenu gminy Dobrzyca oraz inne osoby zainteresowane działalnością Klubu, które:
 2. złożyły prawidłowo wypełnioną deklarację członkowską do Klubu,
 3. zapoznały się z treścią regulaminu Klubu,
 4. zadeklarowały przestrzeganie postanowień regulaminu Klubu oraz zadeklarowały aktywne uczestnictwo w działaniach Klubu.
 5. Do obowiązków członków Klubu należy:
 6. przestrzeganie regulaminu placówki,
 7. przestrzeganie bezpieczeństwa innych osób przebywających w Klubie,
 8. poszanowanie godności osobistej członków Klubu i pracowników,
 9. dbałość i poszanowanie sprzętów oraz przedmiotów stanowiących wyposażenie placówki,
 10. kulturalne i zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami i normami zachowanie się wobec członków Klubu i pracowników,
 11. godne reprezentowanie Klubu.
 12. Do praw członków Klubu należy:
 13. poszanowanie swoich praw i godności osobistej,
 14. wolność słowa, przekonań i wyznania,
 15. rozwijanie własnych zainteresowań,
 16. korzystanie z wyposażenia Klubu,
 17. uczestnictwo w imprezach oraz wycieczkach,
 18. pomoc w rozwiązywaniu problemów i konfliktów w grupie,
 19. uzyskanie pełnej informacji o działalności Klubu.
 20. Członkostwo w Klubie wygasa z chwilą:
 21. wystąpienia z Klubu na własną pisemną prośbę,
 22. śmierci członka.
 23. Skreślenie z listy członków w wyniku:
 24. działania na szkodę Klubu lub Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy oraz nie przestrzeganie regulaminu,
 25. O skreśleniu z listy członków decyduje Przewodniczący Klubu w porozumieniu z Koordynatorem Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy.

 

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

 • 9
 1. Zmiany regulaminu Klubu „Senior+” mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustaleń.
 2. Niniejszy regulamin wymaga zaopiniowania przez Burmistrza Gminy Dobrzyca.
 3. Rozwiązanie Klubu może nastąpić na wniosek dyrektora Gminnego Centrum Kultury

 

Wkrótce w Dobrzycy

 • Events are coming soon, stay tuned!

Archiwum Wiadomości

Podążaj za nami!

Nie zapomnij polubić nas na Facebook. Znajdziesz tam dużo więcej!