Dobrzyca

Statut GCK

Uchwała Nr  XXXVII/324/2017 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 27.12. 2017 r.

w sprawie ustalenia statutu Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875) uchwala się, co następuje:

 • 1. Ustala się Statut Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 • 2. Traci moc uchwała nr XLI/297/13 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 30 grudnia 2013 r.  w sprawie ustalenia Statutu Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2014 r., poz. 1232).
 • 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dobrzyca.
 • 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik do uchwały nr 1 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 27.12.2017 r.

STATUT GMINNEGO CENTRUM KULTURY W DOBRZYCY

Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

 • 1. Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy zwane dalej „Centrum” działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 862),

2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 642 ze zm.).

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1975),

4) niniejszego statutu,

 • 2. 1. Centrum jest gminną instytucją kultury, podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Burmistrza Gminy Dobrzyca i posiada osobowość prawną.
 1. W skład Centrum wchodzi Gminna Biblioteka Publiczna zwana dalej „Biblioteką”.
 2. W skład Centrum wchodzi Klub Senior +
 • 3. 1. Siedzibą Centrum jest miejscowość Dobrzyca ul. Koźmińska 10, a terenem działania obszar Gminy Dobrzyca.
 1. Biblioteka posiada filie w Koźmińcu i Sośnicy.
 • 4. 1. Organizatorem Centrum jest Gmina Dobrzyca, a nadzór bezpośredni sprawuje Burmistrz Gminy Dobrzyca.
 1. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Poznaniu i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pleszewie.
 2. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
 • 5. 1. Centrum używa pieczęci podłużnej z nazwą o pełnym brzmieniu i adresem siedziby.
 1. Biblioteka używa pieczęci podłużnej o treści określonej w ust. 1 z dodaniem wyrazów „Gminna Biblioteka Publiczna” oraz pieczęci okrągłej o treści „Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzycy”.

Rozdział 2. Cele i zadania Centrum.

 • 6. Celem działalności Centrum jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona dóbr kultury na terenie Gminy.
 • 7. Przedmiotem działania Centrum jest:

1) rozpoznawanie, rozbudzanie, zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych oraz czytelnictwa,

2) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę oraz czytelnictwo,

3) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury oraz literatury,

4) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru i sztuki ludowej oraz zainteresowania wiedzą, sztuką i czytelnictwem,

5) popularyzacja zjawisk społecznego ruchu kulturalnego,

6) polepszenie sprawności manualnej i ruchowej osób starszych,

7) dowartościowanie i wzrost samooceny ludzi starszych,

8) integracja osób starszych ze środowiskiem i najbliższym otoczeniem,

9) promowanie wiedzy o regionie i kulturze przez seniorów,

10) budowanie więzi międzypokoleniowej,

11) wymiana doświadczeń i zainteresowań międzypokoleniowych.

 • 8. Centrum może na podstawie odrębnych przepisów prowadzić działalność gospodarczą, handlową i usługową a środki uzyskane z tej działalności wykorzystać wyłącznie na działalność statutową.
 • 9. Organizator może w formie umowy powierzyć Centrum prowadzenie spraw z zakresu kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
 • 10. Do podstawowych zadań Centrum należą sprawy:

1) z zakresu spraw ogólnych:

 1. a) zespołowego i indywidualnego uczestnictwa w kulturze,
 2. b) różnorodnych form edukacji kulturalnej,
 3. c) impresariatu artystycznego i organizacji imprez kulturalnych i rozrywkowych,
 4. d) form poradnictwa metodycznego,
 5. e) dokumentacji form życia kulturalnego i społecznego w gminie,
 6. f) opieki nad amatorskim ruchem artystycznym, folklorem i sztuką ludową,
 7. g) upowszechnianie różnych form i dziedzin kultury i sztuki,
 8. h) koordynacji działalności kulturalnej na terenie gminy,
 9. i) prowadzenie działalności gospodarczej, handlowej, usługowej określonej w regulaminie organizacyjnym Centrum,
 10. j) działalność na rzecz aktywizacji i integracji społecznej seniorów.

2) z zakresu bibliotekarstwa:

 1. a) badanie stanu i stopnia zaspokajania potrzeb użytkowników, analizowanie stanu organizacji i rozmieszczenia bibliotek filialnych oraz formułowanie i przedstawianie organizatorowi propozycji zmian w tym zakresie,
 2. b) wytyczanie kierunków rozwoju czytelnictwa, opracowywanie założeń programowych rozwoju sieci bibliotek w gminie,
 3. c) udzielanie filiom pomocy metodycznej oraz sprawowanie nad nimi nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji zadań statutowych,
 4. d) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego pracowników Biblioteki i filii bibliotecznych,
 5. e) podejmowanie innych działań dla zaspokajania społecznych potrzeb gminy i realizacji zadań polityki bibliotecznej.
 • 11. Do szczegółowych zadań Biblioteki należy:

1) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,

2) kierowanie doborem materiałów bibliotecznych do bibliotek filialnych oraz oddziałów i punktów bibliotecznych,

3) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i na zewnątrz,

4) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnym,

5) organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych oraz gromadzenie materiałów bibliograficznych i biograficznych dotyczących gminy, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym,

6) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami oświatowo-wychowawczymi, instytucjami upowszechniania kultury oraz organizacjami społeczno-politycznymi i młodzieżowymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

 • 12. Biblioteka może podejmować inne działania dla zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
 • 13. Programy i plany swojej działalności Biblioteka opracowuje samodzielnie wykorzystując wnioski i opinie pochodzące od:

1) instytucji samorządowych gminy,

2) organizacji, towarzystw, stowarzyszeń i związków działających na terenie gminy,

3) animatorów życia kulturalnego gminy,

4) kierowników filii i punktów bibliotecznych.

Rozdział 3. Organizacja i zarządzanie.

 • 14. Centrum kieruje, zarządza i reprezentuje je na zewnątrz dyrektor.
 • 15. 1. Dyrektora powołuje, odwołuje i awansuje Burmistrz Gminy.
 • 16. Powołanie dyrektora może nastąpić w drodze konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Gminy.
 • 17. Pracowników Centrum zatrudnia, awansuje i zwalnia dyrektor.
 • 18. 1. Zadania, organizację oraz szczegółowy zakres działania Centrum określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora.
 1. Dyrektor Centrum nadaje oddzielny regulamin dla Biblioteki, w którym określa dla niej zadania, organizację oraz szczegółowy zakres działania.
 2. Dyrektor Centrum nadaje oddzielny regulamin dla Klubu Senior +, w którym określa dla niego zadania, organizację oraz szczegółowy zakres działania.
 • 19. 1. Dyrektor i pracownicy merytoryczni Centrum powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje określone przez Ministra właściwego do spraw Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 6 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 1. Pracownicy merytoryczni Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje bibliotekarskie określone przez Ministra, o którym mowa w ust. 2, w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 29 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.
 • 20. 1. Dyrektor Centrum może powoływać społeczne organy doradcze i opiniodawcze, których nazwę oraz zadania określa regulamin organizacyjny Centrum.
 1. Organy, o których mowa w ust. 1 mogą być powoływane oddzielnie dla Biblioteki.

Rozdział 4. Zasady finansowania.

 • 21. Dochodami Centrum są wpływy z prowadzonej działalności, dotacje z budżetu gminy, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz inne źródła.
 • 22. Centrum gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielnie gospodarkę w ramach posiadanych środków kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania
 • 23. 1. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan działalności ustalony przez dyrektora.
 1. W ramach rocznego planu ustala się oddzielnie wydatki na rzecz Biblioteki w tym na zakup książek.
 • 24. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 • 25. Centrum pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów.
 • 26. 1. Centrum składa corocznie Organizatorowi roczny bilans jednostki.
 1. Rada Miejska Gminy może ustalić obowiązek składania innych informacji o działalności Centrum.
 • 27. Centrum może w granicach obowiązujących przepisów pobierać opłaty za swoje usługi w wysokości kosztów ich wykonania, a wpływy przeznaczyć na cele statutowe.

Rozdział 5. Przedstawicielstwo.

 • 28. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Centrum upoważniony jest dyrektor i inne osoby działające na podstawie udzielonego przez niego pisemnego pełnomocnictwa.
 • 29. Dyrektor upoważniony jest w szczególności do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Centrum, w tym do zawierania umów pożyczek i kredytów.

Rozdział 6. Gospodarka majątkiem.

 • 30. Centrum gospodaruje wydzielonym jej i nabytym mieniem oraz zapewnia jego ochronę.
 • 31. Centrum wykonuje wszelkie uprawnienia w stosunku do mienia gminnego będącego w jego dyspozycji z wyjątkiem uprawnień wyłączonych przepisami ustawowymi.
 • 32. Centrum odpowiada za swoje zobowiązania.

Rozdział 7. Przepisy końcowe

 • 33. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
 • 34. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy  ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 862), ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 642 ze zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst  jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1975).

 

Wkrótce w Dobrzycy

 • Events are coming soon, stay tuned!

Archiwum Wiadomości

Podążaj za nami!

Nie zapomnij polubić nas na Facebook. Znajdziesz tam dużo więcej!