Dobrzyca

Wynajem placu przy hali widowiskowo-sportowej w Dobrzycy, podczas obchodów „Dni Dobrzycy” w dniu 13/14.06.2015r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Dotyczy wynajmu placu przy hali widowiskowo-sportowej  w Dobrzycy, podczas obchodów  „Dni Dobrzycy”

w dniu 13/14.06.2015 r.

 

Nazwa i adres oferenta:

Nazwa ………………………………………………………………………………………….

Adres …………………………………………………………………………………………..

NIP …………………………………………………………………………………………….

 

I. Oferuję następującą kwotę za wynajem placu przy hali widowiskowo-sportowej w Dobrzycy podczas obchodów

„Dni Dobrzycy” w dniu 13/14.06.2015 roku:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

  • Oświadczam, że spełniam warunki podane w ofercie najmu

 

…………………………dnia ………………..

 

………………………………………..

(podpis osoby uprawnionej

                                               

………………………………

(pieczęć oferenta)

 

 

 

OFERTA  NAJMU

GMINNE CENTRUM KULTURY W DOBRZYCY ZAPRASZA DO SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ NA 

wynajem placu pod stoiska handlowe, gastronomiczne,  z artykułami przemysłowymi,  oraz pod stoiska świadczące usługi rozrywkowe podczas  Dni Dobrzycy. 

 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe  realizowane jest bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm)

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych i ma na celu wyłącznie rozeznanie na rynku w zakresie cen i obszaru realizacji.

  1. ZAMAWIAJĄCY

GMINNE CENTRUM KULTURY W DOBRZYCY

  1. Koźmińska 10,   63 – 330 Dobrzyca

NIP 617 – 19 – 95 – 458

Tel. 664 – 027 – 558,        62 7428822

2.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  oferty  jest wynajęcie placu pod stoiska handlowe, gastronomiczne, z artykułami przemysłowymi oraz pod stoiska świadczące usługi rozrywkowe o pow. 4.000 m2.

3.TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI

13/14.06.2015r.

MIEJSCE REALIZACJI: plac przy hali widowiskowo-sportowej w Dobrzycy na ul. Szkolnej.

 

 

 

Program imprezy:

– sobota – 13.06.2015r. „Dobrzycka gala piosenki disco-polo” wystąpią zespoły: „Power Play”, „Focus”, „After Party”, „Justyna i Piotr”, „Two Boys” oraz 2 zespoły których nazwa na dzień ogłaszania oferty jest jeszcze nie znane. W sumie na gali zaprezentuje się                   7 zespołów. Impreza potrwa od godz. 19:00 do godz. 2:00.

– niedziela – 14.06.2015r. – konkurs finałowy Konfrontacji Artystycznych Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, Festyn Integracyjny – Dobrzycki Dzień Integracji. Występy sekcji działających przy Gminnym Centrum Kultury w Dobrzycy oraz koncerty lokalnych zespołów muzycznych. Impreza potrwa od godz. 13:00 do godz. 20:00.

 

4.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:·

  1. akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania.
  2. do postępowania mogą przystąpić osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które spełniają następujące warunki:

– posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

– posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania umowy lub przedstawiają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania umowy,

– dysponują sprzętem wymaganym do wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia,

– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania,

– posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

  1. złożą ofertę najmu tylko na wyłączność (na całą powierzchnię placu) – 4.000 m2 oferując minimalnie kwotę 9.000 zł
  2. b) wynajmujący udostępni najemcy:

– przyłącze energetyczne na koszt wynajmującego,

–  przyłącze sieci wodociągowej,

– wynajmujący ponosi wszelkie koszty powstałe w czasie trwania umowy  (zdarzenia losowe),

Najemna zobowiązany jest wyznaczyć wystawcom miejsca handlowe na dzień przed imprezą i podczas imprez kierował wystawców w wyznaczone miejsca i nadzorował plac objęty ofertą.

Wynajmujący najpóźniej w piątek – 12.05.2015r. żąda przedłożenia planu zagospodarowania placu – szkic.

5.OPIS SPOSOBU PRZYGTOWANIA OFERTY    Ofertę należy sporządzić wg. wzoru „Formularz Zgłoszeniowy” stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego”.

Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty zapoznanie się z terenem przeznaczonym pod wynajem.

6.Forma, miejsce oraz termin składania ofert

Ofertę należy przesłać:

* e –mailem na adres:  gck-dobrzyca@wp.pl, lub

* fax-em na nr 62 7428822, lub

* osobiście – Dobrzyca ul. Koźmińska 10

z dopiskiem: Oferta na wynajem placu pod stoiska – Dni Dobrzycy .

Termin nadsyłania ofert upływa 30 kwietnia 2015 r. do godz. 15.00

Oferty złożone po terminie składania ofert, zostaną odrzucone.

Przyjmowane będą tylko oferty na wyłączność, tzn. jednemu podmiotowi zostanie wynajęta cała powierzchnia placu ( 4.000 m2)

  1. Podstawowe kryteria oceny oferty

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o  kryterium najwyższej ceny.

  1. Informacje dotyczące wyboru oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie udokumentowany protokołem, do którego zostaną dołączone zebrane oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Ogłoszenie i warunki w nim określone mogą być zmieniane lub odwołane bez podania przyczyn.

Dyrektor GCK

/-/ Wojciech Maniak

Dobrzyca, 20.04.2015 r.

Kategorie

październik 2022
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Archiwum

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.