Dobrzyca

Regulamin Wioski internetowej

§1

Postanowienia ogólne

 

 1. Wioska internetowa jest ośrodkiem zlokalizowanym w Gminnym Centrum Kultury w Dobrzycy, pełniącym rolę oświatowo-kulturalną, wyposażonym w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu zapewniający korzystającym możliwość kształcenia ustawicznego w formie on-line.

 2. Z usług Wioski internetowej może korzystać każda osoba zamieszkująca teren wiejski zainteresowana  korzystaniem z zasobów Wioski internetowej w celu m.in.: zdobywania, podnoszenia i uzupełnienia wiedzy, umiejętności i kwalifikacji, uzyskania dostępu do dóbr kultury przez Internet.

 3. Wioska internetowa czynna jest w godzinach:

 • poniedziałek   14:00 – 20:00
 • wtorek            14:00 – 20:00
 • środa              14:00 – 20:00
 • czwartek         14:30 – 20:30
 • piątek             14:00 – 20:00
 • sobota              8:00 – 13:00
 • niedziela         nieczynne
 1. Korzystanie z usług Wioski internetowej może odbywać się wyłącznie pod opieką pracownika obsługi Wioski internetowej.

 2. Osoba korzystająca po raz pierwszy z zasobów Wioski internetowej zobowiązana jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Każdorazowe korzystanie z zasobów  jest rejestrowane w bazie danych Wioski internetowej.

 3. Pracownik obsługi Wioski internetowej ma prawo odmówić korzystania z zasobów Wioski internetowej osobie, w stosunku do której zachodzi przypuszczenie, że znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

 4. Osoba korzystająca z zasobów Wioski internetowej:

 • nie może zachowywać się w sposób utrudniający innym użytkownikom korzystanie z zasobów Wioski internetowej,

 • każdorazowo zobowiązana jest do zachowania czystości i porządku na stanowisku komputerowym oraz do pozostawiania stanowiska w stanie niepogorszonym,

 • ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z niewłaściwego lub nieuprawnionego użytkowania sprzętu będącego wyposażeniem Wioski internetowej, do wysokości poniesionej szkody.

§2

Wykorzystanie sprzętu i oprogramowania

 

 1. Komputer Wioski internetowej można włączać tylko i wyłącznie po uzyskaniu zgody pracownika obsługi.

 2. Do administrowania siecią w Wiosce internetowej uprawniony jest wyłącznie pracownik obsługi.

 3. Pracownik obsługi przydziela każdemu użytkownikowi prawa do konkretnych zasobów lokalnej sieci komputerowej i konto użytkownika. Niedopuszczalne są działania, mające na celu uzyskanie nieupoważnionego dostępu do zasobów sieci.

 4. Korzystający z Wioski internetowej mają prawo używać wyłącznie własnych kont w sieci komputerowej.

 5. Zabrania się:

 • wszelkich form zachowań, które mogą prowadzić do zakłócenia działania lub uszkodzenia sprzętu i nieprawidłowego działania oprogramowania oraz korzystania z oprogramowania mającego na celu utrudnienie pracy w systemie sieciowym lub naruszenie jego zabezpieczeń,

 • instalowania jakiegokolwiek oprogramowania na dyskach komputerów stanowiących wyposażenie Wioski internetowej, bez zgody pracownika obsługi,

 • przechowywania na komputerach stanowiących wyposażenie Wioski internetowej wszelkich plików zawierających treści sprzeczne z prawem i normami etycznymi, a także stanowiących potencjalne zagrożenie dla sprzętu komputerowego, oprogramowania i zgromadzonych danych (np. wirusów komputerowych),

 • dokonywania przez użytkowników Wioski internetowej jakichkolwiek napraw, konfiguracji sprzętu, samowolnego manipulowania sprzętem (rozłączania przewodów, odłączania klawiatur, monitorów, myszy, rozkręcania jednostek centralnych itd.),

 • tworzenia oraz uruchamiania programów wirusowych, niszczących zasoby programowe i sprzętowe komputera,

 • samowolnego używania w Wiosce internetowej własnych nośników danych bez ich sprawdzenia programem antywirusowym; każdorazowe użycie własnego nośnika danych wymaga zgody pracownika obsługi,

 • dokonywania jakichkolwiek operacji dyskowych (zmian w strukturze zbiorów i katalogów) bez zgody pracownika obsługi,

 • spożywania posiłków i napojów na terenie Wioski internetowej,

 • przechowywania materiałów łatwopalnych, magnesów, metali namagnesowanych, w tym także noszenia biżuterii magnetycznej.

 1. Wszelkie nieprawidłowe działania, awarie i uszkodzenia sprzętu stanowiącego wyposażenie Wioski internetowej, a także instalacji, w tym w szczególności uszkodzenia izolacji kabli elektrycznych, należy bezzwłocznie zgłaszać pracownikowi obsługi.

§3

Postanowienia końcowe

 

Nieprzestrzeganie przez osobę korzystającą z zasobów Wioski internetowej niniejszego regulaminu oraz poleceń pracowników obsługi jest podstawą do zawieszenia w prawach użytkownika.

maj 2023
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Archiwum